برنامه وسیع تعدیل نیروی کار در دویچه بانک آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
برنامه وسیع تعدیل نیروی کار در دویچه بانک آلمان

دویچه بانک، یکی از بزرگترین بانکهای آلمان ۲۵ درصد نیروی کار خود معادل ۲۳ هزار نفر را حذف خواهد کرد. قسمت بیشتر این برنامه وسیع تعدیل نیروی کار در بخشهای اداری این نهاد اجرا می شود.

با احتساب این برنامه حذف مشاغل تعداد نیروی کار این نهاد به رقم ۷۵ هزار نفر خواهد رسید.

درگیری دویچه بانک با چندین رسوایی مالی هزینه ای معادل ۱۰ میلیارد یورو برای این نهاد در بر داشته است. امری که اجرای طرحهای صرفه جویی اقتصادی از جمله حذف مشاغل را توجیه می کند.

از سوی دیگر تصویب قوانین سختگیرانه در بخش بانکی اروپا و پایین بودن نرخ بهره در این قاره نهادهای مالی فعال را به پایین آوردن هزینه و مخارج خود ترغیب کرده است.