تولد یک نوزاد از مادری که مهاجر غیرقانونی است

تولد یک نوزاد از مادری که مهاجر غیرقانونی است

در میان مهاجران غیرقانونی که در ۲۴ ساعت گذشته به ایتالیا رسیده اند مادری وجود دارد که سفر خطرناک را در لحظه های پایانی بارداری سپری کرده است.

در میان مهاجران غیرقانونی که در ۲۴ ساعت گذشته به ایتالیا رسیده اند مادری وجود دارد که سفر خطرناک را در لحظه های پایانی بارداری سپری کرده است.

تازه‌ترین ویدیو