آلمان؛ به آتش کشیده شدن ساختمانی که قرار بود اقامتگاه پناهجویان باشد

آلمان؛ به آتش کشیده شدن ساختمانی که قرار بود اقامتگاه پناهجویان باشد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ساختمانی که قرار بودن محل سکونت تعدادی از متقاضیان پناهندگی در روستایی در ایالت زاکس آنهالت آلمان باشد به آتش کشیده شد. شهردار این روستا

خبر کوتاه

ساختمانی که قرار بودن محل سکونت تعدادی از متقاضیان پناهندگی در روستایی در ایالت زاکس آنهالت آلمان باشد به آتش کشیده شد.

شهردار این روستا پیشتر از ترس تهدیدهای صورت گرفته توسط نئونازیها استعفا داده بود.

مطالب مرتبط