تایلندیها روز فیل را جشن می گیرند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تایلندیها روز فیل را جشن می گیرند

تایلندیها قرنها است که رابطه ویژه ای با فیلها دارند و یک روز را به آنها اختصاص داده اند.

تایلندیها قرنها است که رابطه ویژه ای با فیلها دارند و یک روز را به آنها اختصاص داده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست