اهالی اسلوونی آغاز بهار را طی یک مراسم تاریخی گرامی می دارند

اهالی اسلوونی آغاز بهار را طی یک مراسم تاریخی گرامی می دارند

ساکنان شهر کوچک ترزیک، در شمال اسلوونی طبق سنتها و آیینهای هزاران ساله آغاز بهار را در این شهر با برگزاری مراسم سنتی گرامی داشتند.

ساکنان شهر کوچک ترزیک، در شمال اسلوونی طبق سنتها و آیینهای هزاران ساله آغاز بهار را در این شهر با برگزاری مراسم سنتی گرامی داشتند.

تازه‌ترین ویدیو