چهارصد و پنجاهمین سالگرد ریودوژانیرو با حضور رئیس جمهوری برزیل

چهارصد و پنجاهمین سالگرد ریودوژانیرو با حضور رئیس جمهوری برزیل
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل در چهارصد و پنجاهمین سالگرد شکل گیری ریودوژانیرو، تونل جدیدی در مرکز این شهر را بازگشایی کرد. این تونل بخشی

خبر کوتاه

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل در چهارصد و پنجاهمین سالگرد شکل گیری ریودوژانیرو، تونل جدیدی در مرکز این شهر را بازگشایی کرد.

این تونل بخشی از پروژه نوسازی است که برای بازی های المپیک سال آینده در نظر گرفته شده است. تونل مذکور روزانه ظریف تردد ۵۵ هزار وسیله نقل را دارد.

در سال ۱۵۶۵ میلادی، استعمارگران پرتغالی شهر ریو را بنیاد نهادند.

مطالب مرتبط