مکزیکی ها با جشنواده «نبرد پرتقال» به استقبال فصل کاشت رفتند

مکزیکی ها با جشنواده «نبرد پرتقال» به استقبال فصل کاشت رفتند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ساکنان شهر الفاجایوکان، در مرکز مکزیک، فصل کاشت را با جشنواره «نبرد پرتقال» آغاز کردند. صدها نفر به رسم هر ساله در این مراسم (با قدمتی ۱۵۰

خبر کوتاه

ساکنان شهر الفاجایوکان، در مرکز مکزیک، فصل کاشت را با جشنواره «نبرد پرتقال» آغاز کردند.

صدها نفر به رسم هر ساله در این مراسم (با قدمتی ۱۵۰ ساله) شرکت کردند تا باران و برداشت خوب محصول را برای امسال نیز تصمین کنند.

مطالب مرتبط