پرتاب راکت به سوی شهر ماریوپل در شرق اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتاب راکت به سوی شهر ماریوپل در شرق اوکراین

درگیریها در شرق اوکراین ادامه دارد. این بار شهر ماریوپل در شرق اوکراین میزبان خشونتهای مرگبار شده است.

پرتاب راکتهای موسوم به گراد در یکی از مهمترین محله های شهر جان دستکم پانزده نفر را گرفته است. معلوم نیست این راکتها از سوی کدامیک از طرفهای درگیر، دولت اوکراین و یا جدایی طلبان هوادار روسیه، بسوی شهر و بندر ماریوپل پرتاب شده است.

ماریوپل، دومین شهر استان دونتسک است که همچنان توسط دولت اوکراین در کی یف اداره می شود. دولتی که مسئول پرتاب راکتها را جدایی طلبان هوادار روسیه عنوان می کند.

جدایی طلبان هوادار روسیه قصد دارند استان دونتسک را بصورت کامل در کنترل خود درآورند و ماریوپل بدلیل موقعیت سوق الجیشی اش از اهداف اولیه آنان است. این بندر تنها راه ارتباطی دریایی اوکراین به کریمه محسوب می شود.