بازنشستگان یونان در اعتراض به قوانین سختگیرانه دولت به خیابان آمدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازنشستگان یونان در اعتراض به قوانین سختگیرانه دولت به خیابان آمدند

بازنشستگان یونانی در اعتراض به سختگیری های اقتصادی دولت و عدم دریافت حقوقشان به خیابان آمدند.

نزدیک به دو ماه پیش از انتخابات پارلمانی یونان، بازنشستگان این کشور به خیابان آمدند و فریاد زدند که یکی از بزرگترین قربانیان سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولت هستند. در پنج سال اجرای این سیاستها آنها نزدیک به دو سوم از حقوق دریافتی شان را از دست داده اند.

یکی از بازنشستگان می گوید: “برایمان مهم نیست دولت آینده در دست چه حزبی خواهد بود. ما جانمان به لبمان رسیده است دیگر نمی توانیم تحمل کنیم. به همین خاطر برای کسر حقوقمان که به ناحق انجام گرفته است تا آخر مبارزه خواهیم کرد.”

حزب چپ سیریتزا، یکی از رقیبان اصلی دولت فعلی قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات اخیر سیاستهای سختگیرانه را منحل و فشار را از روی اقشار آسیب پذیر کم خواهد کرد.