برهم زدن سخنرانی رئیس جمهوری چک

برهم زدن سخنرانی رئیس جمهوری چک

صدها تن با در دست داشتن پلاکاردهایی سرخ رنگ به هو کردن و برهم زدن سخنرانی میلوش زمان، رئیس جمهوری چک در بیست و پنجمین سالگرد «انقلاب مخملی» پرداختند. با آغاز سخنرانی وی، معترضان فریاد زدند “استعفا، استعفا” و “شرمت باد”. بیست و پنج سال پیش، حاکمیت کمونیسم در چکسلواکی سرنگون شد

صدها تن با در دست داشتن پلاکاردهایی سرخ رنگ به هو کردن و برهم زدن سخنرانی میلوش زمان، رئیس جمهوری چک در بیست و پنجمین سالگرد «انقلاب مخملی» پرداختند. با آغاز سخنرانی وی، معترضان فریاد زدند “استعفا، استعفا” و “شرمت باد”. بیست و پنج سال پیش، حاکمیت کمونیسم در چکسلواکی سرنگون شد

تازه‌ترین ویدیو