نامزدهای انتخابات آلمان؛ آنالنا بربوک، رقیبی سرسخت از حزب سبزها

نامزدهای انتخابات آلمان؛ آنالنا بربوک، رقیبی سرسخت از حزب سبزها

«او کوشید تا بیش از همه از نقطه قوت حزبش یعنی تأکید بر حفظ زیست بوم امتیاز بگیرد، هرچند هشیارانه چندان روی موضوع سیل اخیر مانور نداد.»

تازه‌ترین ویدیو