سنگ و آتش؛ پاسخ معترضان ایرلند شمالی به پروتکل برکسیت

ویدیوها. سنگ و آتش؛ پاسخ معترضان ایرلند شمالی به پروتکل برکسیت

ناآرامی‌هایی که از چند روز پیش در ایرلند شمالی آغاز شد، ابعاد تازه‌ای یافته است. در روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) گروهی از معترضان طرفدار بریتانیا در بلفاست، مرکز ایرلند شمالی به خیابان آمدند و با آتش افروختن در خیابان، به طرف خودروهای پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند. معترضان مخالف پروتکل پسابرکسیتی هستند و می‌گویند که این پروتکل شامل بازرسی کالاهایی است که از سرزمین اصلی بریتانیا وارد این استان می‌شود و بنابراین هویت بریتانیایی آنها را زیر سؤال برده است.

ناآرامی‌هایی که از چند روز پیش در ایرلند شمالی آغاز شد، ابعاد تازه‌ای یافته است. در روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) گروهی از معترضان طرفدار بریتانیا در بلفاست، مرکز ایرلند شمالی به خیابان آمدند و با آتش افروختن در خیابان، به طرف خودروهای پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند. معترضان مخالف پروتکل پسابرکسیتی هستند و می‌گویند که این پروتکل شامل بازرسی کالاهایی است که از سرزمین اصلی بریتانیا وارد این استان می‌شود و بنابراین هویت بریتانیایی آنها را زیر سؤال برده است.

تازه‌ترین ویدیو