نجات بز کوهی مدفون شده زیر برف در اتریش

ویدیوها. نجات بز کوهی مدفون شده زیر برف در اتریش

کارکنان خط آهن اتریش یک بز کوهی را که زیر برف مدفون شده بود نجات دادند.

کارکنان خط آهن اتریش یک بز کوهی را که زیر برف مدفون شده بود نجات دادند.

لوکوموتیو ویژه برف‌روب در حال تمیز کردن ریل‌ها بود که ناگهان این بز کوهی از روی ریل به کناری پرید اما چون برف زیر پایش توخالی بود بلافاصله تماما در برف فرو رفت چنانکه به کلی ناپدید شد.

دو مأمور بلافاصه از ماشین برف‌روب پایین جستند و با بیل‌هایشان برف‌ها را کنار زدند و سرانجام حیوان بخت برگشته توانست از چاله برفی بیرون بیاید و خود را به جنگل برساند.

تازه‌ترین ویدیو