سنگ زدن به نماد شیطان در مراسم حج

ویدیوها. سنگ زدن به نماد شیطان در مراسم حج

مراسم حج واجب امسال، روز یکشنبه وارد دومین روز خود شد. مراسم رمی جمرات در منا بخشی از مناسک حج را شکل می دهد. مسلمانان بر این باورند که در این مکان شیطان تلاش کرد تا با ابراهیم پیامبر هم سخن شود و او را فریب دهد.

مراسم حج واجب امسال، روز یکشنبه وارد دومین روز خود شد. مراسم رمی جمرات در منا بخشی از مناسک حج را شکل می دهد. مسلمانان بر این باورند که در این مکان شیطان تلاش کرد تا با ابراهیم پیامبر هم سخن شود و او را فریب دهد.

تازه‌ترین ویدیو