درگیری میان نیروهای پلیس و معلمهای معترض در آرژانتین

ویدیوها. درگیری میان نیروهای پلیس و معلمهای معترض در آرژانتین

درگیری میان پلیس و معلمهای معترض در برابرساختمان پارلمان هنگامی آغاز شد که پلیس تلاش کرد تا آنها را متفرق کند. معلمها تلاش داشتند تا به گونه ای نمادین، کلاس درس سیار در برابر پارلمان برپا کنند.

درگیری میان پلیس و معلمهای معترض در برابرساختمان پارلمان هنگامی آغاز شد که پلیس تلاش کرد تا آنها را متفرق کند. معلمها تلاش داشتند تا به گونه ای نمادین، کلاس درس سیار در برابر پارلمان برپا کنند.

تازه‌ترین ویدیو