نزاع و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه

ویدیوها. نزاع و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه

بین نمایندگان وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه، و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها در حین بحث بر سر لغو مصونیت نمایندگان درگیری و نزاع فیزیکی رخ داد.

بین نمایندگان وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه، و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها در حین بحث بر سر لغو مصونیت نمایندگان درگیری و نزاع فیزیکی رخ داد.

تازه‌ترین ویدیو