دزدی از فروشگاه اسلحه در هیوستون

دزدی از فروشگاه اسلحه در هیوستون

تصاویر ویدئویی، افرادی را نشان می دهد که با ورود به فروشگاهی در هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا اقدام به غارت اسلحه می کنند.

تصاویر ویدئویی، افرادی را نشان می دهد که با ورود به فروشگاهی در هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا اقدام به غارت اسلحه می کنند.

تازه‌ترین ویدیو