تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان

تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان

آتشفشان اتنا در ایتالیا که به عنوان فعالترین آتشفشان جهان شناخته می شود در هنگام طلوع خورشید، فوران کرد و گدازه های آتشفشانی را به اطراف پرتاب کرد.

آتشفشان اتنا در ایتالیا که به عنوان فعالترین آتشفشان جهان شناخته می شود در هنگام طلوع خورشید، فوران کرد و گدازه های آتشفشانی را به اطراف پرتاب کرد.

تازه‌ترین ویدیو