کمی هوای تازه در دهلی نو

کمی هوای تازه در دهلی نو

شهروندان یکی از آلوده ترین پایتخت های دنیا پنجشنبه هوای تازه و با آلودگی پایین را تجربه کردند. ورود خودرو به خیابانهای مرکزی دهلی نو، پایتخت هند، در این روز ممنوع بود و باعث شد تا شهروندان این ابرشهر، اندکی هوای پاک تنفس کنند.

شهروندان یکی از آلوده ترین پایتخت های دنیا پنجشنبه هوای تازه و با آلودگی پایین را تجربه کردند. ورود خودرو به خیابانهای مرکزی دهلی نو، پایتخت هند، در این روز ممنوع بود و باعث شد تا شهروندان این ابرشهر، اندکی هوای پاک تنفس کنند.

تازه‌ترین ویدیو