کریمه به دنبال حمایت از شیرها و ببرها

ویدیوها. کریمه به دنبال حمایت از شیرها و ببرها

بیش از ده توله شیر سفید و توله ببر سیبری از نژادهای کمیاب، برای بازی و جست و خیز نزد بازدیدکنندگان در پارک جنگلی بلوگورسک در کریمه آورده شدند. این برنامه بخشی از یک کارزار محلی برای آگاهی بخشی در مورد حمایت از حیوانات وحشی است. در آغاز قرن بیستم جمعیت ببرهای سیبری به دهها قلاده رسیده بود که خاور دور روسیه زندگی می کردند. در حال حاضر، جمعیت آنها به پانصد ببر رسیده، اما دانشمندان هنوز آنها را یک گونه در خطر انقراض می دانند.

بیش از ده توله شیر سفید و توله ببر سیبری از نژادهای کمیاب، برای بازی و جست و خیز نزد بازدیدکنندگان در پارک جنگلی بلوگورسک در کریمه آورده شدند. این برنامه بخشی از یک کارزار محلی برای آگاهی بخشی در مورد حمایت از حیوانات وحشی است. در آغاز قرن بیستم جمعیت ببرهای سیبری به دهها قلاده رسیده بود که خاور دور روسیه زندگی می کردند. در حال حاضر، جمعیت آنها به پانصد ببر رسیده، اما دانشمندان هنوز آنها را یک گونه در خطر انقراض می دانند.

تازه‌ترین ویدیو