حمام قیر طبیعی در جمهوری آذربایجان

ویدیوها. حمام قیر طبیعی در جمهوری آذربایجان

در آذربایجان، کشوری غنی از منابع نفتی، گردشگران و مردم محلی برای درمان بیماری های خود در قیر طبیعی حمام می کنند.

در آذربایجان، کشوری غنی از منابع نفتی، گردشگران و مردم محلی برای درمان بیماری های خود در قیر طبیعی حمام می کنند.

تازه‌ترین ویدیو