More about this topic

تصویر از ویدیو
در حال نمایش بعدی
تصویر از ویدیو
در حال نمایش بعدی
kandahar
در حال نمایش بعدی
آگهی
یکی از مجروحان حمله کابل
در حال نمایش بعدی
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان
در حال نمایش بعدی
کابل، پایتخت افغانستان
در حال نمایش بعدی
حمله به دانشگاه کابل
در حال نمایش بعدی