More about this topic

ادارۀ بازرسی اسرائیل: دولت جنگ تابستان ۲۰۱۴ را بدون اطلاعات کافی شروع کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
درخواست از دادکاه عالی اسرائیل برای باطل کردن قانون جنجالی درباره شهرک سازیها
در حال نمایش بعدی