More about this topic

Myanmar
در حال نمایش بعدی
آگهی
ویرانی‌های باقی مانده از آتش‌سوزی بزرگ در مرز ایران و افغانستان
در حال نمایش بعدی
آتش‌سوزی در رومانی
در حال نمایش بعدی
ممانعت پلیس بوسنی و هرزگوین از انتقال پناهجویان مستقر در اردوگاه سوخته لیپا
در حال نمایش بعدی
انتقال پناهجویان مستقر در بوسنی و در نزدیکی مرز کرواسی
در حال نمایش بعدی
Kadir Gunes/DHA
در حال نمایش بعدی
ناو یو‌اس‌اس بونهام ریچارد
در حال نمایش بعدی
تصویر از ویدیو
در حال نمایش بعدی