کمیسیون اروپا در رفراندوم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا دخالت نخواهد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا در رفراندوم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا دخالت نخواهد کرد

کمیسیون اروپا می گوید در مبارزات مربوط به رفراندوم بریتانیا در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک آن، دخالت نخواهد کرد. قرار است این همه پرسی در روز بیست و سوم ماه ژوئن در بریتانیا برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “برای کمیسیون نقشی در مبارزاتی که تنها به مردم بریتانیا و مسائل آنها مربوط می شود، نمی بینم.”

با وجود این، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در رفراندومی که در تابستان سال گذشته در مورد یونان و اتحادیه اروپا برگزار شد، نقشی فعال برعهده داشت.