به قدرت رسیدن احزاب افراطی در پارلمان اروپا چه پیامدهای خواهد داشت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
به قدرت رسیدن احزاب افراطی در پارلمان اروپا چه پیامدهای خواهد داشت؟

احزاب عوام گرا و افراطی یک چهارم کرسی ها را در انتخابات پارلمان اروپا از آن خود کردند و احزاب اصلی چپ و راست در اروپا مجبور هستند نوعی اتحاد بزرگ بسازند. این اتحاد جدید چه شکلی به سیاست های اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با بیکاری، پرهیز از بحران مالی و رویارویی با مشکل مهاجرت خواهد داد؟

در پارلمان اروپا، اینک مبارزه برای کسب آرا به مبارزه برای تعیین رهبران تبدیل شده است. چه کسی پارلمان اروپا، کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا را رهبری خواهد کرد؟ آیا در مبارزه برای انتخاب رئیس کمسیون اروپا بین پارلمان اروپا و رهبران فعلی در شورای اتحادیه اروپا مبارزه ای سخت در خواهد گرفت؟ نقش عوام گراها در این میان چیست؟

در این برنامه بیست و پنج ثانیه در مورد این موضوعات با پائولو رنجل، نایب رئیس حزب مردم اروپا، کاتلین ون برمت، عضو گروه سوسیالیستها و دموکراتها، گرولف آنمانز عضو جدید پارلمان اروپا و رئیس حزب ولامس بلانگ، (حزب راست افراطی فلاماند) از بلژیک که یکی از احزاب راست افراطی و ضد مهاجرت در پارلمان اروپا محسوب می شود، گفتگو کرده ایم.