مسائل بسیاری می توان از چین آموخت

مسائل بسیاری می توان از چین آموخت
نگارش از Euronews

مصاحبه با ژان کارلوس پِلیکانو، رئیس برنامۀ “اِراسموس موندوس”.