پرتاب پرچم روسیه به سمت ترامپ در ساختمان کنگره

پرتاب پرچم روسیه به سمت ترامپ در ساختمان کنگره
نگارش از Euronews