یونکر: هرگز در کمیسیون اروپا فردی را به دلیل حجاب از شغل محروم نمی کنم

یونکر: هرگز در کمیسیون اروپا فردی را به دلیل حجاب از شغل محروم نمی کنم
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط