احتمال خودکشی دو نفر و افزایش نگرانی‌ها از رواج چالش نهنگ آبی در ایران

احتمال خودکشی دو نفر و افزایش نگرانی‌ها از رواج چالش نهنگ آبی در ایران
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط