کودکان اعضای سودانی داعش در لیبی به کشورشان بازمی گردند

کودکان اعضای سودانی داعش در لیبی به کشورشان بازمی گردند
نگارش از Euronews

فرزندان اعضای سودانی گروه داعش که در لیبی می جنگیدند، نزد بستگان خود در سودان بازگردانده می شوند.

عباس معاتز، رهبر جامعه سودانی ها در لیبی: «با رضایت مادرانشان و بستگان آنها در سودان، این کودکان به سودان باز می گردند تا با خانواده باشند تا زمانی که به مادرهایشان هم اجازه بازگردانده می شوند.»

از سال ۲۰۱۵ این کودکان که از ده ماه تا ۹ سال سن دارند با والدین خود که برای گروه داعش مبارزه می کردند در شهر سرت لیبی مستقر بودند.


شهر سرت از مهمترین پایگاه های داعش خارج از خاورمیانه بود که که از کشورهای همسایه نیرو جذب می کرد.

سال گذشته نیروهای لیبی با پشتیبانی هواپیماهای آمریکا در نبردی هفت ماهه موفق به پاکسازی این شهر شدند. و این کودکان که احتمالا یک و یا هر دو والدین خود را از دست داده اند به شهر مصراته منتقل شدند.

مطالب مرتبط