حمایت یکی از نامزدهای دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از مارین لو پن

حمایت یکی از نامزدهای دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از مارین لو پن
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط