دولت جدید رومانی رای اعتماد گرفت

دولت جدید رومانی رای اعتماد گرفت
نگارش از Euronews

پارلمان رومانی به دولت سوسیالت دموکرات به نخست وزیری سورین گریندیانو رای اعتماد داد.

پارلمان رومانی به دولت سوسیالت دموکرات به نخست وزیری سورین گریندیانو رای اعتماد داد. به این ترتیب، نخست وزیر جدید رومانی با رای مثبت ۲۹۵ نماینده و سناتور این کشور کار خود را یکماه پس از انتخابات پارلمانی در این کشور آغاز می کند.

سورین گریندیانو پس از رای اعتماد پارلمان در سخنانی گفت: « من آرزوی ساختن رومانی را دارم، جاییکه جوانان برای کسب درآمد برای خانواده هایشان مجبور به ترک کشور نشوند.»

حزب سوسیال دموکرات رومانی در انتخاباتی که روز یازدهم دسامبر برگزار شد، توانست بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را کسب کند. رای اعتماد سورین گریندونو مورد تایید کلائوس یوهانیس، رئیس جمهوری این کشور نیز قرار گرفت.

رئیس جمهوری رومانی در دیدار با نخست وزیر جدید این کشور، از وی و اعضای کابینه خواست بر تلاش ها برای تقویت موقعیت رومانی در رابطه با ناتو و اتحادیۀ اروپا بیافزاید.

سورین گریندیانو رشد اقتصادی و تبدیل این کشور بعنوان سیزدهمین قدرت اقتصادی اروپا تا سال ۲۰۲۰ را از اولویت های دولت خود عنوان کرده است. دولت جدید رومانی متشکل از ۲۶ وزیر و وزیر مشاور است در حالیکه کابینۀ قبلی از ۲۱ وزیر تشکیل شده بود.

رومانی در میان ۲۸ کشور اتحادیۀ اروپا بعد از بلغارستان فقیرترین کشور است.

مطالب مرتبط