اندوه دوستداران فیدل کاسترو در کوبا از مرگ رهبر انقلابی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اندوه دوستداران فیدل کاسترو در کوبا از مرگ رهبر انقلابی

اگر در میامی آمریکا بر مرگ فیدل کاسترو پایکوبی و شادی می کنند دوستداران او در هاوانا، پایتخت و دیگر شهرهای کوبا از مرگ رهبر انقلابی خود اندوهگین هستند و میراث او را ماندگار می دانند.

یکی از دانشجویان در همان دانشگاهی که زمانی فیدل کاستروی جوان در آن آرمان های خود را می پروراند می گوید:«ما جوانان اطمینان داریم که نظام بنیادین کوبا در واقعیت و ملی گرایی کوبا ریشه دوانده است و مدل کوبا مدیون فیدل کاسترو و هم نسل های اوست؛ نسل مادربزرگ های جنبش ۲۶ ژوئیه، و ما می دانیم که این روند ادامه خواهد یافت.»

دوستداران فیدل در کوبا در پای تلویزیونها متاثر از مرگ او اشک در چشم داشتند. پدر خانواده ای گفت: «بسیار اندوهگینم. او رهبر ما بود، رهبری برای مردم دنیا بود.»

مادری نیز گفت:«از مرگ فرمانده خود غمگین هستیم، اگرچه رفت اما او همیشه فرمانده ما باقی خواهد ماند.»

چند دختر جوان هم در گوشه ای از هاوانا روزنامه «جوانان شورشی» را درست داشتند با تیتر و شعار انقلابی نیم قرن پیش کوبا؛ «تا پیروزی، همیشه، فیدل!»