اعتراض پلیس فرانسه به دولت این کشور: صبرمان سر آمده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض پلیس فرانسه به دولت این کشور: صبرمان سر آمده است

پس از هفته ها اعتراض مردم فرانسه و بویژه جوانان این کشور به اصلاحات قانون کار که گاه منجر به مداخله پلیس، درگیری با مردم و اعمال خشونت می شد، سرانجام روز چهارشنبه حدود ۷ هزار نفر از نیروهای پلیس فرانسه به میدان جمهوری پاریس آمدند تا به نفرتی که علیه پلیس بوجود آمده «نه» بگویند و به اقدامات دولت که آنها را مجبور به رویایی با هموطنانشان می کند، اعتراض کنند.

با فراخوان اتحادیه های پلیس، تظاهرات مشابهی همزمان در بیش از شصت شهر دیگر فرانسه برگزار شد.

از زمان آغاز اعتراضات در فرانسه به اصلاحات جدید قوانین کار، حدود ۳۵۰ پلیس در درگیریهای خیابانی مجروح شده اند.

یکی از ماموران معترض پلیس می گوید: «همکاران من دیگر نمی توانند ادامه دهند. آنها از تکرار این حوادث خسته شده اند، آنها همیشه در معرض برخوردهای تعرض آمیز هستند. دیگر کافیست.»

پلیس دیگری می گوید: «همه پلیس ها، کمیسرها، آنهایی که در دفاتر مشغولند و نیروهای حافظ صلح از این ننگ به ستوه آمده اند. به آنها هر روز در این اعتراض ها تعرض می شود و مورد تمسخر قرار می گیرند. ما تنها حافظان صلح هستیم، به معنای واقعی کلمه.»

همزمان با راهپیمایی نیروهای پلیس، تجمع دیگری علیه این راهپیمایی برگزار شد؛ جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر با این شعار که «همه از پلیس متفرند» به خیابانهای پاریس آمدند. این تجمع در نهایت به خشونت گرایید و یک خودروی پلیس نیز به آتش کشیده شد.

یکی از معترضان می گوید: «این یک تحریک واقعی است که نیروهای پلیس میدان جمهوری را اشغال کرده اند تا علیه نفرتی که از آنها بوجود آمده تجمع کنند. آن هم درحالیکه از زمان آغاز اولین اعتراضات به اصلاحات در قانون کار در ۹ مارس، ما دیدیم که این پلیس است که باعث خشونت می شود. آنها ما را با پرتاب گاز پراکنده کردند، با باتوم زدند و دستگیر کردند.»

با این وجود، بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی درباره نگاه شهروندان فرانسوی به پلیس، هنوز ۸۲ درصد از فرانسویها نظر خوبی نسبت به عملکرد پلیس در این کشور دارند.