محاکمه اعضای یک گروه نئونازی در آلمان

محاکمه اعضای یک گروه نئونازی در آلمان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پروسه دادگاهی یک گروه افراطی نئونازی در آلمان آغاز شد. در پروسه سه مرد و یک زن عضو این گروه محاکمه می شوند. اتهام آنها حمله و پرتاب

خبر کوتاه

پروسه دادگاهی یک گروه افراطی نئونازی در آلمان آغاز شد. در پروسه سه مرد و یک زن عضو این گروه محاکمه می شوند. اتهام آنها حمله و پرتاب بمبهای دست ساز به محل اسکان مهاجران در آلمان است.

مطالب مرتبط