شیرهای فراری ماموران کنیایی را به تکاپو واداشتند

شیرهای فراری ماموران کنیایی را به تکاپو واداشتند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه خروج شش قلاده شیر از پارک ملی نایروبی در کنیا ماموران را از زمین و هوا به جستجو و تکاپو واداشت. نزدیکی پارک به مناطق مسکونی مسئولان را

خبر کوتاه
خروج شش قلاده شیر از پارک ملی نایروبی در کنیا ماموران را از زمین و هوا به جستجو و تکاپو واداشت. نزدیکی پارک به مناطق مسکونی مسئولان را واداشته تا به این سلاطین جنگل پیش از آنکه درندگی کنند دست یابند. دانسته نیست چگونه شیرها از نرده های الکتریکی پارک ملی گذشته و فراری شده اند.

مطالب مرتبط