اولین برف سال در توکیو
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اولین برف سال در توکیو

بارش اولین برف سال در توکیو باعث برخی صدمات به افراد و تاخیر قطارها در سراسر پایتخت ژاپن شد.

بارش اولین برف سال در توکیو باعث برخی صدمات به افراد و تاخیر قطارها در سراسر پایتخت ژاپن شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست