آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیا

آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه آتش سوزی گسترده در جنگل های شمال کالیفرنیا منطقه ای به وسعت ۹ هزار هکتار را در بر گرفته است. در اثر این آتش سوزی دهها خانه نابود و صدها نفر

خبر کوتاه

آتش سوزی گسترده در جنگل های شمال کالیفرنیا منطقه ای به وسعت ۹ هزار هکتار را در بر گرفته است. در اثر این آتش سوزی دهها خانه نابود و صدها نفر مجبور به ترک منطقه شده اند. کارشناسان تابستان گرم و خشکسالی متوالی در چهار سال گذشته را از علل گسترش این آتش سوزی عنوان کرده اند.

مطالب مرتبط