2015-06-12

دو بیمارستان درمان بیماران مِرس در کره جنوبی به روی عموم بسته شد
در حال نمایش بعدی
آگهی