پناهجویان نجات یافته در سواحل لیبی

پناهجویان نجات یافته در سواحل لیبی

صدها پناهجوی سرگردان در آبهای مدیترانه روز پنجشنبه توسط گارد ساحلی لیبی نجات یافتند.

صدها پناهجوی سرگردان در آبهای مدیترانه روز پنجشنبه توسط گارد ساحلی لیبی نجات یافتند.

تازه‌ترین ویدیو