هزاران آواره در خیابانها پس از زلزله مرگبار نپال

هزاران آواره در خیابانها پس از زلزله مرگبار نپال

ساکنان پایتخت نپال و جهانگردان خارجی از بیم وقوع زلزله های بیشتر در خارج از ساختمانها زندگی می کنند.

ساکنان پایتخت نپال و جهانگردان خارجی از بیم وقوع زلزله های بیشتر در خارج از ساختمانها زندگی می کنند.

تازه‌ترین ویدیو