انتخابات ریاست جمهوری در توگو برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات ریاست جمهوری در توگو برگزار شد

نیمی از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات توگو شرکت کردند تا رییس جمهوری کشورشان برای پنج سال آینده را تعیین کنند.

کاهش پانزده درصدی رای دهندگان در این انتخابات نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۰ نشان از عدم رضایت عمومی از فور گاسینبه که به همراه خانواده اش کمتر از نیم قرن قدرت را در این کشور به عهده داشته اند، می دهد.