مهاجران با یاری گارد ساحلی ایتالیا به خشکی رسیدند

مهاجران با یاری گارد ساحلی ایتالیا به خشکی رسیدند

دست کم 545 مهاجرغیرقانونی از جمله 174 زن و کودک توسط گارد ساحلی ایتالیا از میان امواج سهمگین دریای مدیترانه نجات یافته و به شهر کوچک و بندری سالرنو در جنوب ناپل منتقل شدند. تمامی این مهاجران اهل کشورهای شمال آفریقا هستند.

دست کم 545 مهاجرغیرقانونی از جمله 174 زن و کودک توسط گارد ساحلی ایتالیا از میان امواج سهمگین دریای مدیترانه نجات یافته و به شهر کوچک و بندری سالرنو در جنوب ناپل منتقل شدند. تمامی این مهاجران اهل کشورهای شمال آفریقا هستند.

تازه‌ترین ویدیو