راهپیمایی روز جهانی زن در مراکش

راهپیمایی روز جهانی زن در مراکش

هزاران زن با راهپیمایی در مراکش خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان شدند.

هزاران زن با راهپیمایی در مراکش خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان شدند.

تازه‌ترین ویدیو