بازداشت وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی

بازداشت وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کلود گئان، وزیر کشور سابق فرانسه در دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی به اتهام جعل، فرار مالیاتی و دریافت پول غیرقانونی بازداشت موقت شد. او

خبر کوتاه

کلود گئان، وزیر کشور سابق فرانسه در دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی به اتهام جعل، فرار مالیاتی و دریافت پول غیرقانونی بازداشت موقت شد.

او از جمله به دریافت مبلغ پانصد هزار یورو از سوی معمر قذافی، رهبر سابق لیبی برای تامین تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی متهم شده است.

مطالب مرتبط