آتن با ارائه فهرست اصلاحات اقتصادی منتظر جواب بروکسل است

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
آتن با ارائه فهرست اصلاحات اقتصادی منتظر جواب بروکسل است

یونان می خواهد در حوزه پولی یورو بماند و باقیمانده بسته نجات مالی وام دهندگان بین المللی را دریافت کند.

همزمان، دولت جدید و چپگرای الکسیس سیپراس، نخست وزیر، مصرانه در پی آسان تر کردن بازپرداخت بدهی های آتن به وام دهندگان است.

یونانی ها امیدوارند دولت سیپراس جوان بتواند نفسی به اقتصاد بی رمق بدمد و از سنگینی معیشت روزانه آنها بکاهد.

آیا آتن خواهد توانست ترویکا، یوروگروپ و وام دهندگان را متقاعد کند؟ یک زن یونانی می گوید:«واهمه و نگرانی ندارم شاید به این دلیل که پس اندازی ندارم. به طبقه متوسط تعلق دارم و هیچوقت پول زیادی نداشته ام و روز ها را طوری سر کرده ام. نگران نیستم و به دولت اعتماد دارم.»

دولت آقای سیپراس اعتماد یونانیان را با تحمیل اصلی ترین خواست خود به وام دهندگان، یعنی آسانتر کردن شرایط بازپرداخت وام، جلب کرده است.

اما آیا اصلاحات اقتصادی که دولت وی ملزم به ارائه فهرستی از آنها شد نیز اعتماد وام دهندگان برای تمدید چهاره ماهۀ بسته نجات مالی را نیز جلب خواهد کرد؟

جواب این سوال روز دوشنبه نه در آتن، که در بروکسل داده خواهد شد.