قربانی کردن لاما مطابق آیینهای سنتی در بولیوی

قربانی کردن لاما مطابق آیینهای سنتی در بولیوی

بسیاری از معدنچیان بولیوی طبق یک آیینی صورتشان را با خون لاما شستشو داده و قلب حیوان را درآورده و می خورند. این آیین بویژه توسط قوم آیمارا به اجرا در می آید.

بسیاری از معدنچیان بولیوی طبق یک آیینی صورتشان را با خون لاما شستشو داده و قلب حیوان را درآورده و می خورند. این آیین بویژه توسط قوم آیمارا به اجرا در می آید.

تازه‌ترین ویدیو