نخست وزیر یونان: دیگر قانون کشور بر اساس سختگیریهای اقتصادی تنظیم نخواهد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر یونان: دیگر قانون کشور بر اساس سختگیریهای اقتصادی تنظیم نخواهد شد

الکسیس سیپراس، در مقام نخست وزیر یونان در برابر سیصد تن از نمایندگان
پارلمان سوگند یاد کرد. جوانترین نخست وزیر تاریخ یونان، در برابر بسیاری از همفکرانش، اعضای حزب سیریزا، که بسیاری برای اولین بار به مقام وکالت در پارلمان رسیده اند سوگند یاد کرد.

وی تمرکز اصلی سخنانش را به بدهی های یونان و پایان تدابیر سختگیرانه اختصاص داد.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان گفت: “ ما به قوانین اروپایی مبنی بر تعادل بودجه ای پایبندیم اما می خواهم برای همه شفاف باشد، دیگر قانون کشور بر اساس سختگیریهای اقتصادی نخواهد بود. این قوانین دیگر جایی در اصول و ارزشهای اروپای واحد نیز ندارند.”

برخی از نمایندگان سیریزا حاضر در پارلمان نسبت به واکنش های برخی از رهبران اروپایی انتقاد کردند.

یکی از آنها گفت: “مردم ما خود خواسته اند تا سرنوشتشان را تغییر دهند و رهبران اروپایی به عنوان ملتی مستقل باید این موضوع را بپذیرند.”

خبرنگار ما در آتن می گوید: “ این تازه سرآغاز کار پارلمانی است که شاید در رای گیریهای حیاتی تاریخی وارد تنشهایی نیز شود اما آنچه مهم است اینکه نمایندگان تازه وارد بسیاری به نوعی سمبل تغییر تاریخ در یونان هستند.”