اعتراض صدها نفر در مالی به حمله هوایی نیروهای سازمان ملل متحد

اعتراض صدها نفر در مالی به حمله هوایی نیروهای سازمان ملل متحد

صدها نفر در مالی، به حمله هوایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شورشیان طوارق اعتراض کردند. حمله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پس از ان انجام شد که شورشیان مالی بسوی صلح بانان شلیک کردن

صدها نفر در مالی، به حمله هوایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شورشیان طوارق اعتراض کردند. حمله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پس از ان انجام شد که شورشیان مالی بسوی صلح بانان شلیک کردن

تازه‌ترین ویدیو